Hlavní navigace

 영단어 완전학습-토익 Master 1.0

영단어 완전학습은 매일 새로운 단어를 학습할 수 있습니다. 학습한 단어는 잊지 않도록 자동으로 복습시켜줍니다.작은 양이라도 매일 꾸준히 공부하면 지치지 않고 효과적으로 단어를 마스터할 수 있습니다.

▽ 두뇌과학에 기반한 간격반복 학습 알고리즘을 적용하여 효율적으로 단어를 암기할 수 있습니다!

영단어 완전학습은 학습한 단어를 10분 후에 테스트를 하도록 만들어졌습니다. 학습 후 10분이 지나면 학습한 내용에 대한 급격한 망각이 시작됩니다. 이때 바로 반복 학습을 해주면 가장 효율적으로 기억을 유지 및 강화할 수 있습니다. 10분 후에도 기억한 단어는 망각곡선 주기에 따라 적절한 시점에 반복 학습을 하여 영구 기억으로 유도합니다.

▽ 이미지를 이용하여 단어의 의미를 쉽게 파악하고 오래 기억할 수 있습니다!

우리의 뇌는 좌뇌와 우뇌로 나누어지며, 각각의 역할이 다릅니다. 계열적으로 부호화되는 언어 정보는 좌뇌에 공간적으로 부호화되는 시각 정보는 우뇌에 따로 저장됩니다. 영어 단어의 뜻을 한글인 문자로만 외운다면 좌뇌만 이용해서 학습하는 것입니다. 이것은 우뇌는 활용하지 않는 비효율적인 반쪽짜리 학습입니다.
영단어 완전학습은 문자 정보인 영어 단어와 시각 정보인 이미지를 함께 보여주어 좌우뇌를 동시에 활성화시킵니다. 이를 통해 더 쉽고 빠르게 단어를 학습하고 기억할 수 있습니다.


[ 주요 특징 ]

▽ 1일 단위 미션을 통한 꾸준한 학습 유도

▽ 움직이는 그림과 사진으로 듀얼코딩(Dual coding) 학습

▽ 간격 반복 학습 알고리즘을 통한 자동 암기 시스템

▽ 각 단어별 어원 및 연상 팁 제공

▽ 발음 인식 기능을 통한 발음 훈련 제공

▽ 철자 맞히기, 4지선다 등의 퀴즈 제공

▽ 단어별 네이버 / 다음 영어사전 바로 링크 서비스

듀얼코딩 이론(Dual-coding theory)이란?
"계열적으로 부호화 되는 언어 정보와 공간적으로 부호화 되는 시각 정보는 학습할 때 분리된 인지 체제(좌뇌와 우뇌)에 따로 저장됩니다. 이때 저장된 정보의 재생은 기억에서 어떤 정보를 찾는 것이기 때문에, 두 개의 정보 처리 위치를 가진 정보가 한 개만의 위치를 가진 정보보다 잘 회상됩니다. 그러므로 이미지와 함께 언어를 익히면 더 효율적으로 학습할 수 있습니다."

간격반복 이론이란?
=> http://en.wikipedia.org/wiki/Spaced_repetition

망각곡선 이론이란?
=> http://en.wikipedia.org/wiki/Forgetting_curve

Celkové hodnocení

Průměr hodnocení
3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Přejít do App Store

Souhrnné informace o 영단어 완전학습-토익 Master

 • Verze programu

  1.0
 • Autor

 • Potřeba instalace

  ne
 • Velikost souboru

  72,04 MB
 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad
 • Jazyk

  • Angličtina
 • Staženo

  0× celkem
  0× tento měsíc
 • Poslední aktualizace

  15. 5. 2020

Něco jsme propásli?

Dejte nám vědět. Upozornit redakci Stahuj
Velice děkujeme za Vaše podněty