Hlavní navigace

 EBS 한글이 야호: 가나다 따라쓰기 9.0

한글 교육 콘텐츠는 많은데, 뭘로 가르쳐야 할까 고민되시죠?

10년간 수많은 대한민국 엄마들이 입증한
유아 한글 학습의 최강자, EBS 교육방송 프로그램 [한글이 야호]로 시작하세요!

[EBS 한글이 야호]는 2006년 EBS 방영 후 ‘엄마표 한글 교육’의 붐을 일으키고,
10년이 지난 지금까지도 여전히 한글을 가르치는 아이들과 엄마들의 절대적인 지지를 받고 있는 콘텐츠입니다.
관련 카페와 동호회만 4천여개가 되며, 현재 해외 한글학교의 콘텐츠로 활용되고 있다는 점이 그것을 입증합니다!

1. [EBS 한글이야호]는 한글 기본 원리에 따라 과학적으로 만들어졌습니다

[EBS 한글이야호]는 한글 창제의 기본 원리인 자음과 모음의 결합 원리를 이용한 음운교육 커리큘럼을 따릅니다.
유아들에게 익숙한 단어나 문장을 이용하여 유아들이 한글의 음절을 읽고 쓸 수 있도록 체계적으로 알려주지요.
원리를 이해하고 나면, 처음 보는 글자나 의미를 모르는 글자여도 정확한 발음으로 읽을 수 있게 됩니다.
또한 한글은 기본 자음에 기본 모음을 바탕으로 획을 하나씩 더해가며 만들어지기 때문에
1부터 10까지 쓸 수 있는 유아라면 [EBS 한글이야호]를 통해 금방 한글을 쓸 수 있게 된답니다!

2. [EBS 한글이야호: 가나다 따라쓰기]를 이렇게 활용해보세요.

- 하나, 한글 말놀이 노래와 이야기로 구성된 영상
재미있는 영상을 통해 ‘EBS 선정 필수 한글 단어’를 만나보고, 학습해보세요.

- 둘, ‘가'부터 ‘하'까지 따라쓰기 활동
아이가 직접 가~하를 따라 써보면서 쓰는 방법도 익혀요! 잘 따라쓰면 칭찬 모션까지 팡팡! 학습 욕구를 높여줘요.

- 셋, 단어를 복습하는 재미있는 게임
단어 비눗방울 터뜨리기, 단어가 들어있는 알 깨기 게임으로 복습하면, 배운 단어를 완전히 익힐 수 있어요.

- 넷, 터치하면 읽어주는 한글 음운 카드
가갸거겨고교구규그기! 음운별로 한 번 더 읽으며 마무리해요.

입증된 유아 한글 학습의 최강자, [EBS 한글이 야호]로 한글 완전 정복하세요!

*접근 권한 안내
- 2017년 3월 23일부로 시행된 정보통신망법 제 22조의2(접근권한에 대한 동의)에 준수하여 앱 서비스 이용 시 꼭 필요한 접근권한을 아래와 같이 안내드립니다.
- 각 권한은 고객님의 세부적인 개인정보 수집이 아닌 앱 이용 시, 기능 활성화를 위해 요청하고 있습니다.
- 선택적 접근 권한의 경우 허용에 동의하지 않으셔도 앱 사용이 가능합니다.

[필수적 접근 권한]
기기 ID 및 통신 기록: 앱 상태(버전) 확인을 위해 접근합니다.

[접근 권한 철회 방법]
- 휴대폰 설정 > 어플리케이션 관리 > EBS 한글이 야호

Celkové hodnocení

Průměr hodnocení
3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Přejít do App Store

Souhrnné informace o EBS 한글이 야호: 가나다 따라쓰기

 • Verze programu

  9.0
 • Autor

 • Potřeba instalace

  ano
 • Velikost souboru

  49,45 MB
 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad
 • Jazyk

  • Angličtina
  • ,
  • Čínština
  • ,
  • Francouzština
  • ,
  • Italština
  • ,
  • Japonština
  • ,
  • Korejština
  • ,
  • Němčina
  • ,
  • Ruština
  • ,
  • Španělština
 • Staženo

  20× celkem
  0× tento měsíc
 • Poslední aktualizace

  12. 5. 2020

Něco jsme propásli?

Dejte nám vědět. Upozornit redakci Stahuj
Velice děkujeme za Vaše podněty