Hlavní navigace

 마이탐(탐앤탐스) 2.30

간단한 설명

- 어플리케이션 및 탐앤탐스 매장에서 현금처럼 사용할 수 있는 충전식 선불카드 기능과 매장 방문 전 주문 및 결제가 가능한 스마트오더 기능을 탑재하고 있습니다.

자세한 설명
[마이탐(MYTOM)이란?]
탐앤탐스의 공식 멤버십 어플리케이션으로 전국 탐앤탐스 매장에서 현금처럼 사용할 수 있는 충전식 선불카드 기능과 매장 방문 전 주문 및 결제가 가능한 스마트오더 기능을 탑재하고 있으며, 카드(자동)충전, 카드선물, 쿠폰서비스, 매장찾기 등의 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 마이탐 사용시 [탐]과 [스탬프]가 적립되어, 무료음료쿠폰(T) 제공 및 멤버십 등급에 따른 다양한 혜택을 받으실 수 있습니다.

[주요기능]
- 모바일 선불카드 등록, 구매, (자동)충전, 스마트오더, 딜리버리, 선물하기
- 어플리케이션 회원들에게 증정되는 쿠폰 확인, 사용
- 선불카드로 제조음료 결제 시 탐, 스탬프 적립
- 가까운 매장 찾기 기능 제공

[스마트오더 및 스마트 드라이브 스루, 딜리버리]
- 스마트오더: 음료, 푸드 등 다양한 상품을 매장 방문 전 주문 및 결제가 가능한 스마트 기능입니다.
- 스마트 드라이브 스루(발렛오더): 매장 방문 전 주문 및 결제를 한 후 자동차에 탄 채 픽업을 할 수 있는 기능입니다.
- 딜리버리: 매장에 방문하지 않고 음료, 푸드를 배달 받는 서비스입니다.

[카드 등록 및 사용]
등록: 매장에서 구매한 마이탐 실물카드를 마이탐 APP에 등록하시면 실물카드와 APP 두가지 버전으로 사용 가능합니다.
사용: 앱 내, 전 매장(일부매장 제외, 마이탐 및 홈페이지 공지사항 내 별도 표시)

[카드 구매 및 충전]
구매: 전국 탐앤탐스 매장에서 마이탐 실물카드 구매가 가능합니다.
충전: 전국 탐앤탐스 매장 또는 마이탐 APP 내에서 충전이 가능합니다.
(1인 충전 제한 금액 : 100,000원, 한 아이디당 충전 제한 금액 : 500,000원)
일반충전: 지정한 카드에 금액이 결제 즉시 충전됩니다.
기준 하한 자동충전: 지정한 카드의 잔액이 설정한 기준 금액보다 낮아지면 사전에
선택한결제 수단으로 지정한 금액이 재충전 됩니다.
월 정액 자동충전: 설정 당일 기준으로 매월 지정한 금액이 재충전 됩니다.

[탐, 스탬프 적립]
적립 방법: 주문한 메뉴를 마이탐 선불카드로 결제 시 탐과 스탬프가 적립됩니다.
(복합결제 시 적립 불가, 마이탐 APP에 미 동록된 실물카드로 결제 시 적립 불가)
적립 기준: 제조 음료 및 베이커리 주문 1개당 1개씩 탐과 스탬프가 동시 적립됩니다.
탐 적립 혜택: 탐 40개 달성 시 GOLD 레벨 등업, 탐 100개 달성 시 VIP 레벨 등업 되며, 등급별 자세한 혜택 내용은 마이탐 APP 내 마이페이지에서 확인 가능 합니다.
스탬프 적립 혜택: 스탬프 12개 적립 시 무료음료쿠폰(T) 1매가 제공됩니다.

※ 접근권한 안내
서비스 이용을 위해 권한 허용이 필요합니다. 선택적 접근 권한은 관련 기능 이용 시 동의하실 수 있으며, 미동의 시에도 관련 기능 외 서비스는 정상적으로 이용하실 수 있습니다.

[필수 접근 권한]
- 기기(전화번호) 및 앱 기록: 기기식별, 실행 중인 앱 오류 확인 및 사용성 개선
- 저장공간: 이미지 데이터 및 리소스 저장

[선택적 접근 권한]
- 주소록: 마이탐 카드 선물하기에서 연락처 검색 시 사용
- 카메라/사진: 프로필 사진 촬영 및 등록 시 사용
- 위치: 스마트 오더 및 가까운 매장 찾기 시 사용
- 생체 아이디: 마이탐 앱 잠금 설정 시 사용

Celkové hodnocení

Průměr hodnocení
3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Přejít do App Store

Souhrnné informace o 마이탐(탐앤탐스)

 • Verze programu

  2.30
 • Autor

 • Potřeba instalace

  ano
 • Velikost souboru

  129,02 MB
 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad
 • Jazyk

  • Angličtina
 • Staženo

  1× celkem
  0× tento měsíc
 • Poslední aktualizace

  12. 5. 2020

Něco jsme propásli?

Dejte nám vědět. Upozornit redakci Stahuj
Velice děkujeme za Vaše podněty