Hlavní navigace

 유투검진센터 1.0.15

안녕하세요, 유투검진센터의 모바일 앱 입니다.
건강검진 전부터 마지막까지 에스코트하는 친절한 앱!
검진 결과까지 모바일에서 확인하고 기록들을 관리할 수 있는 유투검진센터의 앱 서비스!

유투검진센터 모바일 앱에서는 아래와 같은 서비스를 제공합니다.

■ 병원 정보 확인
병원의 기본 정보들을 확인하고 병원의 공지사항을 통해 병원 상황을 파악하여 병원 이용에 도움이 될 수 있습니다.


■ 건강검진의 모든 과정을 에스코트 받으세요!
- 검진 전 안내: 예약한 검진일은 물론, 검진 전 유의사항도 앱으로 확인할 수 있습니다. 검진일 하루 전에 알림을 드리니 안심하세요~
- 검진 상황 안내: 앞으로 남은 검사는 무엇인지, 내 앞에 몇 명이나 기다리고 있는지 검사실 상황을 확인할 수 있어요.
- 검사실 입장 알림: 첫 번째 대기순서일 때 알림을 드려요. 다른 곳에서 편하게 기다리다가 알림을 받으면 검사실 앞으로 오시면 됩니다.
- 검사결과 미리보기: 결과가 바로 나오는 검사는 현장에서 앱으로 확인할 수 있어요~


■ 검사결과, 빠르고 간편하게 앱으로 확인하세요!
병원에서 받은 검사결과와 건강검진 결과 리포트가 휴대폰으로 쏙쏙 들어와서 쉽고 빠르게, 언제 어디서나 검사결과를 확인할 수 있습니다.


■ 만성질환자를 위한 건강수첩!
- 당뇨병 환자들의 자가관리를 도와주는 당뇨수첩
- 고혈압 환자들의 자가관리를 도와주는 혈압수첩


■ 방문기록, 앱으로 관리하세요!
병원에서 검사결과를 받으면 방문기록이 자동으로 만들어져요. 자세한 진료 내용도 작성해서 언제, 어떤 목적으로 의료기관을 방문했는지 등을 관리하고 기억

하기 편리합니다.


■ 검진 전 미리 전자문진을 작성하세요.
검진 전에 간편하게 전자문진으로 문진을 작성해보세요. 언제 어디서든 휴대폰으로 문진을 작성할 수 있어 검진 시간을 절약할 수 있습니다.


■ 가족 계정을 등록하여 가족의 건강을 관리해보세요.
노부모님이나 어린 자녀를 가족 계정으로 등록하여 가족의 검사 결과를 받아보고 가족의 건강 관리를 도울 수 있습니다.■ 접근권한 안내
※ 선택 접근권한 상세
- 카메라 : 사진 첨부 기능 또는 QR코드 스캔 기능 이용을 위해 필요한 권한
- 저장공간 : 이용과정에서 기기에 파일을 업로드/다운로드를 위해 필요한 권한
- 전화 : 병원에 전화걸기를 위해 필요한 권한
- 위치 : 건강수첩의 측정기기 연동 시 블루투스 이용을 위해 필요한 권한

※ 선택 권한을 동의하지 않아도 해당 기능 외 앱 이용이 가능합니다.


■ 서비스 문의

앱 내의 '서비스 문의'를 통해 문의사항을 보내주시면 문의사항에 대한 안내 및 처리를 도와드리겠습니다.
앱 내의 '서비스 문의'는 병원이 아닌 어플 개발자에게 전달되므로 병원 문의 병원으로 직접 문의해주시길 바랍니다.

그 외 문의 방법:
(주)유투바이오 홈페이지 : www.u2bio.co.kr
Email 주소 : healthwallet@u2bio.com

Celkové hodnocení

Průměr hodnocení
3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Přejít do App Store

Souhrnné informace o 유투검진센터

 • Verze programu

  1.0.15
 • Autor

 • Potřeba instalace

  ano
 • Velikost souboru

  91,16 MB
 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad
 • Jazyk

  • Korejština
 • Staženo

  0× celkem
  0× tento měsíc
 • Poslední aktualizace

  20. 10. 2019

Něco jsme propásli?

Dejte nám vědět. Upozornit redakci Stahuj
Velice děkujeme za Vaše podněty