Hlavní navigace

 실감형콘텐츠 6.0.13

※ 실감형콘텐츠 앱은 시범운영하며, 신학기 서비스 일정에 맞춰 정식오픈할 예정입니다.

※ AR 콘텐츠는 반드시 AR 마커를 활용해야 하며, AR 마커는 '에듀넷' 홈페이지에서 다운 받을 수 있습니다.(https://st.edunet.net/viewCntl/ARMaker?in_div=nedu)

[흥] : 딱딱한 교육이 아닌 놀이처럼 느낄 수 있고, 사용자가 흥미를 유발할 수 있는 교육 콘텐츠라는 점을 어필. 친근하고 정감 가는 한글의 '흥(興)'을 이용하여 마치 타이포그래피처럼 표현하였고, 보색 대비되는 밝은 컬러로 유쾌한 느낌을 더하였다.

1. 실감형 콘텐츠란?

1) 교과서에 수록된 교과 학습 내용을 중심으로 3D 모델링 그래픽을 이용, 입체 시각 효과 기술을 활용하여 풍부한 학습 경험을 제공하는 콘텐츠입니다.

2) 실감형 콘텐츠는 AR(증강현실), VR(가상현실), 360도 사진 및 영상 자료 제작 기술을 활용하여 제작하였습니다.

3) 실감형 콘텐츠는 시각적, 공간적인 확장을 통해 현실과 같은 체험을 제공합니다.

2. 콘텐츠 유형

1) VR(Virtual Reality)
- 현실 공간과 완벽히 차단된 가상의 공간에서 몰입감 있는 입체적 경험을 제공합니다.
- 현실에서 조작이 어렵거나 관찰이 불가능한 것을 학습자가 직접 체험하거나 조작할 수 있도록 합니다.
- 스마트폰과 HMD(Head Mount Display) 장비를 결합하여 VR을 체험할 수 있습니다.

2) AR(Augmented Reality)
- 실물이나 장소에서 관련된 정보를 3차원의 형태로 즉시 보여주는 기술입니다.
- 증강현실 콘텐츠는 조작활동과 이동성 기반에 의한 상호작용을 제공합니다.
- AR 마커를 카메라로 인식하면 현실 위에 가상의 물체가 겹쳐져 나타납니다.

3) 360도 사진 및 영상
- 컴퓨터 그래픽이 아닌 실제 환경을 간접 체험할 수 있습니다.
- 사용자는 시선을 자유롭게 이동하며 공간을 탐색할 수 있습니다.

Celkové hodnocení

Průměr hodnocení
3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Přejít do App Store

Souhrnné informace o 실감형콘텐츠

 • Verze programu

  6.0.13
 • Autor

 • Potřeba instalace

  ne
 • Velikost souboru

  256,79 MB
 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad
 • Jazyk

  • Angličtina
 • Staženo

  0× celkem
  0× tento měsíc
 • Poslední aktualizace

  14. 5. 2020

Něco jsme propásli?

Dejte nám vědět. Upozornit redakci Stahuj
Velice děkujeme za Vaše podněty